Odmawiając Różaniec, można go ubogacić dopowiedzeniami, mówionymi po słowie „Jezus” w każdej zdrowaśce kolejnych tajemnic.

TAJEMNICE RADOSNE

1.  Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Jezus – zapowiedziany od wieków,
– wyczekiwany przez proroków,– upragniony przez grzeszną ludzkość,


– zwiastowany Dziewicy Maryi,
– przyjmujący ciało człowiecze,
– Wcielone Słowo Boże,
– pokornie zamknięty w łonie Matki-Dziewicy,
– ukryty w swoim Bóstwie,
– współistotny Ojcu i Duchowi Świętemu,
– przyjmujący Józefa za przybranego ojca.

2. Nawiedzenie Elżbiety

Jezus – ukryty w łonie Matki-Dziewicy,
– niesiony z pośpiechem do Ain-Karim,
– pozdrowiony jako Pan przez Elżbietę,
– obecny, chociaż ukryty,
– napełniający szczęściem swą Matkę,
– radujący Jana w łonie Elżbiety,
– usługujący poprzez ręce swojej Matki,
– wzór naszej służby innym,
– dający sens i wartość wszelkiemu dobru,
– uczący wdzięczności za Boże dary.

3. Narodzenie Jezusa

               Jezus – Jedyny Syn Ojca Przedwiecznego,
– Członek narodu wybranego,
– narodzony w ubogiej stajni betlejemskiej,
– adorowany z miłością przez swą Matkę i Opiekuna,
– ubogi pośród biednych,
– powitany najpierw przez pasterzy,
– zwiastowany przez gwiazdę dalekim narodom,
– uczczony darami złota, kadzidła i mirry,
– uznany Bogiem, Królem i Człowiekiem przez mędrców ze Wschodu,
– zbawienie całej ludzkości.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Jezus – przyniesiony do świątyni przez Rodziców,
– ofiarowany Najwyższemu jako pierworodny,
– wykupiony ofiarą ubogich,
– rozpoznany jako Mesjasz przez Symeona,
– Chwała ludu Izraela,
– Światło na oświecenie pogan,
– przywitany z radością przez prorokinię Annę,
– powierzony staraniom Maryi i Józefa,
– prześladowany przez Heroda,
– Znak sprzeciwu od chwili swego narodzenia.

5. Znalezienie Jezusa

 Jezus – zostający w świątyni po święcie Paschy,
– poszukiwany z bólem przez Rodziców,
– pouczający uczonych w Piśmie,
– zadziwiający swoją mądrością,
– obecny „w sprawach Ojca”,
– odnaleziony przez stroskaną Matkę i Opiekuna,
– wracający z Rodzicami do Nazaretu,
– poddany Maryi i Józefowi w domu rodzinnym,
– nasz wzór poddania przełożonym,
– uczący nas spraw Ojca.

 TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Jezusa w Jordanie

Jezus – przychodzący do Jana nad Jordan,
– przyjmujący chrzest nawrócenia,
– solidarny z całą ludzkością,
– rozpoznany przez Jana Chrzciciela,
– Baranek Boży, który gładzi grzechy świata,
– umiłowany Syn Ojca Przedwiecznego,
– namaszczony Duchem Świętym i mocą,
– potwierdzony Mesjaszem,
– poświęcony i posłany na świat przez Ojca,
– podejmujący publiczną działalność.

2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Jezus – zaproszony do Kany razem z Matką,
– Uczestnik godów weselnych,
– posłuszny prośbie swej Matki,
– czyniący pierwszy cudowny znak w Kanie,
– litosny względem potrzeb człowieka,
– hojny w swoich darach,
– objawiający swą Boską moc uczniom,
– uczący radości wspólnotowej,
– Mistrz miłości wzajemnej,
– błogosławiący stanowi małżeńskiemu.

3. Głoszenie Królestwa Niebieskiego i wzywanie do nawrócenia

Jezus – Głosiciel dobrej nowiny o Królestwie,
– czyniący znaki wielkie wśród ludu,
– objawiający miłość Ojca,
– litujący się nad wszelką ludzką biedą,
– Syn Dawida, wzywany przez trędowatych,
– wskrzeszający umarłych,
– Pan rozkazujący wszelkim duchom,
– modlący się na osobności do Ojca,
– otoczony gronem uczniów,
– ubogi i utrudzony w swej misji.

4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor

Jezus – odmieniony cudownie podczas modlitwy,
– objawiający swe Bóstwo na Taborze,
– ukazujący piękno nieba swoim uczniom,
– w chwale Ojca na Górze Przemienienia,
– z obliczem promieniejącym,
– rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem,
– Wybrany, Syn Boga najwyższego,
– utwierdzający uczniów w wierze przed swoją męką,
– podążający poprzez Tabor na Kalwarię,
– dający moc w naszych trudnych chwilach.

5. Ustanowienie Eucharystii

Jezus – świętujący swą ostatnią Paschę z uczniami,
– przemieniający chleb w swoje ciało na Ostatniej Wieczerzy,
– miłujący swoich do końca,
– ofiarowany jako żertwa za grzech świata,
– ukryty sakramentalnie w Eucharystii,
– dar miłości złożony na Golgocie,
– obecny prawdziwie w chlebie i winie,
– nasza Pascha i Chleb żywy,
– Ofiara Boskiej miłości,
– Pokarm dla pielgrzymujących przez ziemię.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Jezus – przygnieciony boleścią w Getsemani,
– samotny w Ogrójcowej modlitwie,
– udręczony ogromem ludzkich grzechów,
– krwawym potem spocony,
– umacniany przez anioła,
– zgodzony z wolą Ojca,
– cierpiący Bóg-Człowiek,
– uczący nas świętej modlitwy,
– obecny z nami w naszych ciemnościach,
– uczący ufności w Bogu wbrew wszystkiemu.

2. Biczowanie Jezusa

Jezus – zdradzony przez Judasza,
– opuszczony przez uczniów,
– wydany arcykapłanom,
– wzgardzony przez Piłata,
– przedmiot pośmiewiska żołdaków,
– odepchnięty przez tłum,
– postawiony niżej Barabasza,
– biczowany na rozkaz Piłata,
– ociekający krwią pod rzymskimi biczami,
– cierpiący bez buntu i skargi.

 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa

Jezus – cierniem ukoronowany,
– z obliczem skąpanym we krwi,
– opluty i spoliczkowany,
– wyszydzony i sponiewierany,
– nazywany szyderczo królem żydowskim,
– ubrany w płaszcz purpurowy,
– cichy i poddany oprawcom,
– cierpiący za naszą pychę,
– Mąż boleści oswojony z cierpieniem,
– Boski Mistrz dręczony przez ludzi.

4. Droga krzyżowa Jezusa

Jezus – skazany na hańbiące ukrzyżowanie,
– obarczony belką krzyżową,
– cichy Baranek na rzeź prowadzony,
– cierpiący Sługa Jahwe,
– z miłością poddający się męce,
– upadający pod ciężarem krzyża,
– spotykający swą bolejącą Matkę,
– wspomagany przez Szymona z Cyreny,
– pouczający płaczące niewiasty,
– wierny Towarzysz naszej drodze krzyżowej.

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Jezus – posłuszny aż do śmierci,
– umęczony na krzyżu,
– zbawiający świat swoją męką,
– przebaczający oprawcom,
– obiecujący raj skruszonemu łotrowi,
– powierzający Janowi swą Matkę,
– dający nam wszystkim Maryję za Matkę,
– oddający swego ducha w ręce Ojca,
– z sercem przebitym włócznią,
– pragnący zbawienia wszystkich ludzi.

TAJEMNICE CHWALEBNE

  1. Zmartwychwstanie Jezusa

Jezus – zmartwychwstały dnia trzeciego,
– ukazujący się najpierw Magdalenie,
– wyjaśniający Pisma uczniom w drodze do Emaus,
– rozpoznany przy łamaniu chleba,
– przyczyna radości smutnych uczniów,
– przychodzący z pozdrowieniem pokoju,
– objawiający się w ciele uwielbionym,
– pozwalający Tomaszowi dotknąć swych ran
– błogosławiący tych, co nie widzieli, a uwierzyli,
– trzykrotnie pytający Piotra o miłość.

2. Wniebowstąpienie Jezusa

 Jezus – przychodzący do uczniów w uwielbionym ciele,
– w niebo wstępujący w obecności Apostołów,
– do końca wierny swej misji,
– rozsyłający uczniów na cały świat,
– dający uczniom władzę odpuszczania grzechów,
– powierzający nam Ewangelię,
– rozkazujący ludziom przemieniać świat,
– zasiadający po prawicy Ojca,
– zapowiedziany w chwale sądu ostatecznego,
– obecny z nami aż do skończenia świata.

3. Zesłanie Ducha Świętego

 Jezus – zsyłający nam Ducha Świętego,
– obecny wśród nas przez swego Ducha,
– źródło naszego powołania w Duchu,
– obdarzający darami Ducha Świętego,
– napełniający Bożą mądrością w Duchu Świętym,
– darzący pobożnością i bojaźnią Bożą,
– uczący miłosierdzia według Ducha Bożego,
– wspierający męstwem w Duchu Świętym,
– pozwalający przynosić owoce Ducha Bożego,
– przemieniający nas swoim Duchem.

4. Wniebowzięcie Bogarodzicy

Jezus – Syn pokornej Maryi Dziewicy,
– napełniający Maryję wszelkimi łaskami,
– biorący z Maryi swoje ludzkie ciało,
– powierzony jako dziecko dłoniom Matki,
– posłuszny Maryi w domu nazaretańskim,
– ukochany bez miary przez swą Matkę,
– zjednoczony ze swą Matką w cierpieniu,
– złożony po śmierci na łonie Matki,
– biorący swą Matkę do nieba z ciałem i duszą,
– zjednoczony ze swą Matką w chwale nieba.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Jezus – wieńczący koroną chwały swą Matkę w niebie,
– wywyższający Maryję dla Jej pokory,
– dający Maryi za sługi ciała niebieskie,
– czyniący Maryję Królową całej ziemi i nieba,
– słuchający wciąż próśb swojej Matki,
– czyniący Maryję „wszechmocą błagającą”,
– pozwalający Niepokalanie Poczętej przychodzić na ziemię,
– czyniący Maryję szafarką łask,
– czczony na wieki przez swą Matkę,
– królujący w niebie razem z Maryją.

Brak możliwości komentowania.