26 października

BŁOGOSŁAWIONA CELINA BORZĘCKA
zakonnica i założycielka

wspomnienie dowolne

ANTYFONA NA WEJŚCIE                                                  Ps 16 (15), 5-6

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie moje dziedzictwo.

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś Błogosławioną Celinę niezwykłą łaską czci wobec Tajemnicy Paschalnej i dałeś jej łaskę pełnienia Twojej woli; spraw, za jej przykładem i wstawiennictwem, abyśmy idąc wiernie za krzyżem Twojego Syna, stali się uczestnikami Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

CZYTANIE                                                                            Flp 3, 8-14

Pędzę ku wyznaczonej mecie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też do zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w  górę w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

PSALM  RESPONSORYJNY              Ps 16 (15), 1-2a i 5, 7-8, 11 (R.: por. 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Błogosławię Pana, który mi dał rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Śpiew przed Ewangelią                                                                      Mt 5, 3

Aklamacja:  Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja:  Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA                                                                                   Mt 5, 1-12a

Osiem błogosławieństw

+  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce Błogosławiona Celina oczyściła się z nałogów grzesznego człowieka i przyodziała nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo, spraw, abyśmy się podobnie odnowili i godnie złożyli Tobie Ofiarę pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ŚWIĘTYCH  (II)

K.  Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K.  W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K.  Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład Świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając:
Święty, Święty, Święty …

ANTYFONA NA KOMUNIĘ                                                    Por. Mt 19, 28-29

Zaprawdę powiadam wam: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy, spraw, abyśmy za przykładem Błogosławionej Celiny zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Który żyje i  króluje na wieki wieków.