Kęty

Uroczystość w dniu 12 kwietnia 2008 r.

główny celebrans – Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej
w koncelebrze – Ks. Biskup Janusz Zimniak, biskup pomocniczy
– Ks. Biskup Adam Dyczkowski, senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, pochodzący z Kęt
– około 100 kapłanów
W uroczystości wziął udział m.in. o. Tadeusz Gajda – przełożony Polskiej Prowincji Księży Zmartwychwstańców, o. Marian Stankiewicz – przełożony Warszawskiej Prowincji Ojców Karmelitów, ks. prof. Stefan Ryłko, ks. prałat Jerzy Steckiewicz – wikariusz biskupi z Kaliningradu. Byli także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego diecezji bielsko-żywieckiej. Także w uroczystości brali udział: członkowie rodziny Matki Celiny z Krakowa i Katowic, apostołki Zmartwychwstania, przyjaciele zgromadzenia przybyli wraz z siostrami z różnych miast. Łącznie na zewnątrz i wewnątrz kościoła zgromadziło się ponad tysiąc wiernych. Inni łączyli się w modlitwie za pośrednictwem diecezjalnego Radia „Anioł Beskidów”, a wielu w Polsce i poza jej granicami za pośrednictwem Radia „Maryja”.

Liturgię ubogaciły chóry z obydwu kęckich parafii: „Głos Serca” i „Chór Świętojański” oraz orkiestra dęta straży pożarnej z Kęt.
Przed Eucharystią na rynku kęckim występ orkiestry dętej z Bulowic a następnie przy ołtarzu polowym półgodzinny program słowno-muzyczny w wykonaniu sióstr juniorystek.

[youtube height=”500″ width=”900″]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

 

Słowo wprowadzające w liturgię:
W dziękczynnym pielgrzymowaniu z bł. Celiną Borzęcką stajemy dzisiaj w Kętach. Jest wiele elementów, które skłaniają do wyśpiewania tutaj w sposób szczególny „Te Deum” za dar życia Matki Celiny i dar jej beatyfikacji 27 października minionego roku w Papieskiej Bazylice św. Jana na Lateranie.
Bł. Celina Borzęcka była bowiem 20 lat obywatelką królewskiego miasta Kęty, tutaj 117 lat temu założyła wraz z córką Jadwigą pierwszy klasztor Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek na ziemiach polskich, gdzie od początku odbywa się formacja zakonna w nowicjacie. Również tutaj błogosławiona zapoczątkowała dzieło apostolskie zwane ochronką a dziś funkcjonujące jako przedszkole im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej. W tym pięknym mieście dotykamy więc zarówno duchowych jak i materialnych śladów jej obecności, tutaj także są relikwie błogosławionej, spoczywające we wspólnym sarkofagu ze szczątkami jej córki Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej. Godnym podkreślenia jest fakt, że beatyfikacja Matki Celiny miała miejsce w roku 730-lecia Kęt jako jednego z najstarszych miast w Polsce.

Dotykając tajemnicy planów Bożych pisanych na ludzkich ścieżkach, przypominamy dziś prorocze słowa O. Semenenki, współzałożyciela Zgromadzenia Księży Zmartwych­wstańców, wypowiedziane w Kętach w 1885 r. – „Tu kiedyś będą Zmartwychwstanki”, czy różne zapisy bł. Celiny Borzęckiej: „ .. na Boga rachuję i pewna jestem, że czynimy Jego wolę jadąc do miejsca urodzenia św. Jana Kantego”, „nasz święty nas obroni i nas wziął do swojego miasta rodzinnego”, „osiedleniem się swoim pragnę być pożyteczna miastu” oraz przekonanie zawarte w słowach: „wiem, że Bóg nas chciał w Kętach”.

Z radością pragnę przywitać wszystkich, którzy zgromadzili się na tej uroczystości. Słowa serdecznego powitania kieruję najpierw do Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, już teraz dziękując za diecezjalny wymiar tego świętowania oraz proszę o przewodniczenie Eucharystii i pasterskie słowo. Równie serdecznie witam Ks. Bpa Janusza Zimniaka oraz przybyłego z Zielonej Góry Ks. Bpa Adama Dyczkowskiego, Kęczanina i wychowanka naszej ochronki.

Radujemy się, że w koncelebrze zgromadzili się liczni kapłani z diecezji bielsko-żywieckiej, pod przewodnictwem Ks. Infułata Władysława Fidelusa i Ks. Prałata Stanisława Dadaka, kanclerza kurii, profesorowie i wykładowcy Instytutu Teologicznego z Ks. prof. Tadeuszem Borutką na czele, Ks. Prof. Stefan Ryłko z Krakowa, kapłani znajomi i przyjaciele Zgromadzenia z innych diecezji, proboszczowie parafii, w których siostry posługują, kapłani pochodzący z Kęt, Ks. Dziekan Jan Wodniak i kapłani z kęckiego dekanatu, kapłani z bratniego Zgromadzenia Zmartwychwstańców, a wśród nich: O. Prowincjał Tadeusz Gajda, i Dyrektor Wydawnictwa Zmartwychwstańców „Alleluja” O. Kazimierz Wójtowicz. Jesteśmy wdzięczne wszystkim kapłanom z bliska i z daleka, a wśród nich przybyłemu z Rosji: Ks. Prałatowi Jerzemu Steckiewiczowi, który pochodzi z ziemi rodzinnej bł. Matki Celiny na terenie dzisiejszej Białorusi. Serdecznie witam kleryków z naszego seminarium z Rektorem, Ks. dr Andrzej Mojżeszko na czele. Słowa pozdrowienia kieruję do wyższych przełożonych, sióstr zakonnych i przedstawicieli męskich wspólnot życia konsekrowanego.

Słowa serdecznego powitania pragnę skierować do przedstawicieli władz, którzy przybyli na naszą uroczystość. Witam P. Marka Sowę, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, P. Józefa Kałę, Starostę Powiatu Oświęcimskiego, P. Andrzeja Kacorzyka, Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczącego tejże Rady, P. Jana Klęczara. Pragnę serdecznie powitać władze miasta i gminy Kęty, Burmistrza Gminy, P. Romana Olejarza z małżonką oraz zastępców burmistrza: P. Annę Gacek-Bilczewską i P. Błażeja Banasia. Słowa serdecznego powitania kieruję do Przewodniczącego Rady Miejskiej, P. Józefa Skudlarskiego z małżonką i P. Wiesława Majtyki z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Witam również Posła – P. Pawła Grasia i P. Piotra Hertiga, rektora biura poselskiego.

Witam z radością przedstawicieli różnych świeckich uczelni, przedstawicieli władz oświatowych z Wadowic, Oświęcimia i Kęt, dyrektorów różnych szkół w Kętach, dyrektorów przedszkoli z Kęt i okolic oraz personel naszego przedszkola.

Słowa powitania pragnę skierować do przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Kęt, pracowników Muzeum i Biblioteki w Kętach, redaktorów pism katolickich i świeckich oraz pracowników „Radia Maryja” i Katolickiego Radia „Anioł Beskidów”. Przy tej okazji pragniemy pozdrowić wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie za pośrednictwem „Radia Maryja” i Radia „Anioł Beskidów”.

W sposób szczególny pragnę powitać przedstawicieli rodziny naturalnej bł. Celiny Borzęckiej. Witam więc uzdrowionego za jej przyczyną Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora z rodzicami i siostrą, członków rodziny wywodzących się od czworga wnucząt Matki Celiny, przedstawicieli z rodziny męża – Borzęckich i przedstawicieli rodu Hallerów z rodziny zięcia błogosławionej, który był bratem stryjecznym Generała Józefa Hallera z seniorką rodu P. Ewą Haller de Hallenburg na czele. Witam przedstawicieli Towarzystwa Pamięci Gen. Hallera i Hallerczyków z Jurczyc, przedstawicieli kombatantów z Kęt i okolic oraz harcerzy Hufca im. Gen. Hallera z Bielska-Białej. Witam z radością szwadron ułanów im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich ze sztandarem, witam z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach na Osiedlu Klub Honorowych Dawców Krwi ze sztandarem i Arcybractwo Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa. Witam serdecznie wszystkie poczty sztandarowe.

Witam licznych przyjaciół i dobroczyńców Zgromadzenia, P. Stanisławę Zadora, Prezes Banku Spółdzielczego w Kętach, Apostołki Zmartwychwstania, rodziców i dzieci naszego przedszkola. Serdecznie witam przedstawicieli służb, które czuwają nad porządkiem i bezpieczeństwem w czasie uroczystości, nasze siostry z różnych wspólnot i wszystkich wiernych, którzy tak liczniej zgromadzili się na tej uroczystości.
Niech z naszych serc płynie serdeczna modlitwa wdzięczności Bogu za dar nowej błogosławionej. Niech ten czas będzie modlitwą o odnowienie pragnienia świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani.