NABOŻEŃSTWO  WIEŃCZĄCE  ROK  DZIĘKCZYNIENIA
ZA  BEATYFIKACJĘ  MATKI  CELINY
25 października 2008 r. o godz. 11.00
Msza św. w Bazylice Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach

Główny celebrans: Ks. Biskup Jan Zając, Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w koncelebrze: około 30 kapłanów.

Kapłani: Ks. Infułat Władysław Gasidło, Ks. Prof. dr hab. Stefan Ryłko CRL, Ks. Prałat Andrzej i Ks. Prałat Jerzy Steckiewiczowie z Archidiecezji Moskiewskiej, Ks. Jan Zaniewski z Kwasówki na Białorusi, Ks. Prof. dr hab. Stefan Koperek CR, kapłani przyjaciele Zgromadzenia, proboszczowie z parafii, w których pracujemy, Ks. Wiesław Śpiewak i inni Zmartwychwstańcy z Ojcem Prowincjałem Tadeuszem Gajdą na czele.

Inni uczestnicy uroczystości: Matka Dolores Stępień wraz z Radą Generalną i S. Jeanne Marie Harla z Rzymu, przełożone dwóch amerykańskich i polskich prowincji. Uzdrowiony za przyczyną bł. Celiny Andrzej Mecherzyński-Wiktor z rodzicami, Prof. dr hab. Maria Celina Dzielska i inni członkowie rodziny Matki Celiny. Siostry z różnych placówek prowincji poznańskiej i warszawskiej, reprezentacje z dzieł apostolskich prowadzonych przez Zgromadzenie oraz Apostołki Zmartwychwstania. Burmistrz Miasta Kęty, Pan Roman Olejarz i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kęty, Pan Józef Skudlarski. 50-osobowa pielgrzymka z rodzinnych stron bł. Celiny na Białorusi, z Parafii w Kwasówce na Grodzieńszczyźnie. Łącznie przybyło osiem autokarów z różnych naszych wspólnot prowincji poznańskiej i warszawskiej.
Uroczystość uświetnił chór „Śpiewajmy Panu” z Parafii św. Krzyża w Krakowie i chór parafialny z Kwasówki na Białorusi.

SŁOWO POWITANIA – S. Prowincjałka Maria Donata Wołowiec
W tej pięknej Bazylice, konsekrowanej przez wielkiego świadka Miłosierdzia Bożego, Sługę Bożego Jana Pawła II, dane nam jest wieńczyć rok dziękczynienia Bogu za beatyfikację Matki Celiny Borzęckiej, założycielki naszej rodziny zakonnej.
Bł. Celina żyła wiarą w miłosierną miłość Boga objawioną w tajemnicy Chrystusa, w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Pozostawiła między innymi taką modlitwę: Mój Boże! W miłosierdzie Twoje ufam, w Tobie nadzieja i moc moja. Tyś miłosierny, litościwy i pełen miłości. Nie zapomnisz tych, co oddali się Tobie.
Zwieńczenie roku wdzięczności Bogu za dar bł. Matki Celiny przeżywamy w Krakowie, gdyż właśnie tutaj przed 95 laty odchodziła do domu Ojca, kończąc życie wypełnione bogactwem charyzmatów. Bóg bowiem tak przedziwnie prowadził bł. Celinę, że najpierw doświadczyła ciepła rodzinnego, potem tworzyła ognisko rodzinne z mężem i córkami, wreszcie połączona „podwójnym węzłem” z córką Jadwigą założyła rodzinę zakonną, nie zaniedbując do końca życia więzi z rodziną naturalną. Fakt założenia Zgromadzenia Zmartwychwstanek przez matkę i córkę pozostaje fenomenem w historii Kościoła.
Zgromadziłyśmy się więc we wspólnocie rodziny zakonnej Sióstr Zmartwychwstanek, którą założyła bł. Celina. Radujemy się, że jest z nami przełożona generalna, Matka Dolores Stępień wraz z Zarządem Generalnym Zgromadzenia z Rzymu, przełożone prowincjalne amerykańskich i polskich prowincji oraz siostry przedstawicielki różnych wspólnot na terenie Polski.
Są dzisiaj z nami przedstawiciele rodziny naturalnej Matki Celiny, nad którą Ona również teraz roztacza swoją opiekę. W rodzinie naturalnej bowiem, za wstawiennictwem Matki Celiny nastąpiło uzdrowienie, zatwierdzone jako cud do Jej beatyfikacji. Uzdrowienia doznał wnuk Celiny w piątym pokoleniu, Andrzej Mecherzyński-Wiktor, którego witamy wraz z rodzicami. Radujemy się obecnością wszystkich członków rodziny Matki Celiny, reprezentowanych przez rodzinę: Dzielskich, Rostworowskich, Hallerów oraz Borzęckich. Kontynuując wątek rodzinny pragniemy powitać z radością Ks. Proboszcza Jana Zaniewskiego i pielgrzymów ze stron rodzinnych bł. Celiny na Białorusi, z Kwasówki, niedaleko Obrembszczyzny, gdzie Celina realizowała wcześniejsze powołanie żony i matki.

Naszą radością jest obecność przedstawicieli władz miasta i gminy Kęty, gdzie bł. Celina założyła pierwszy klasztor Zgromadzenia na ziemiach polskich i gdzie w Kościele św. Małgorzaty i Katarzyny spoczywają jej relikwie we wspólnym sarkofagu wraz ze szczątkami córki Jadwigi. Witamy serdecznie Burmistrza Gminy Kęty, Pana Romana Olejarza wraz z małżonką oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kęty, Pana Józefa Skudlarskiego z małżonką. Przy tej okazji pragniemy wyrazić wdzięczność za życzliwość i wspólne świętowanie beatyfikacji w Rzymie, nabożeństw dziękczynnych w Kętach oraz na Grodzieńszczyźnie.
Cieszymy się i serdecznie witamy Ks. Prof. Stefana Ryłko z Krakowa, Ks. Wiesława Śpiewaka z Rzymu, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego ostatniego etapu procesu Matki Celiny, który został uwieńczony beatyfikacją.
Równie serdecznie witamy na dzisiejszej uroczystości przełożone generalne i prowincjalne, siostry reprezentujące zarządy zgromadzeń oraz wszystkich przedstawicieli różnych wspólnot życia konsekrowanego. Cieszymy się, że są z nami pielgrzymi z różnych stron Polski, gdzie posługują nasze siostry obydwu polskich prowincji: z Częstochowy, Kęt, Krakowa, Lublina, Mocarzewa, Niskowej koło Nowego Sącza, Poznania, Rumii, Stryszawy, Szczekocin, Warszawy, Wejherowa, Wrocławia i innych miejsc. Serdecznie witamy Apostołki Zmartwychwstania, przedstawicieli grona nauczycieli, wychowawców oraz innych współpracowników dzieł apostolskich, przedstawicieli rodziców naszych wychowanków, absolwentów i uczniów naszych szkół wraz ze sztandarami dzieł apostolskich. Cieszymy się, że zgromadzili się z nami na modlitwie przyjaciele Zgromadzenia i wszyscy, którzy licznie wypełniają wnętrze Bazyliki Bożego Miłosierdzia, a którym bliska jest postać bł. Matki Celiny Borzęckiej.
Za chwilę rozpocznie się Eucharystia, której będzie przewodniczył Ks. Biskup Jan Zając, Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W koncelebrze liczni kapłani, znajomi i przyjaciele Zgromadzenia, proboszczowie parafii, w których siostry posługują oraz kapłani i klerycy z bratniego Zgromadzenia Zmartwychwstańców z Przełożonym Polskiej Prowincji O. Tadeuszem Gajdą na czele. Jesteśmy wdzięczne wszystkim kapłanom, którzy przybyli z bliska, by dzielić naszą radość, i z daleka, a wśród nich Ks. Prałatowi Andrzejowi i Ks. Prałatowi Jerzemu Steckiewiczom, posługującym w Archidiecezji Moskiewskiej a pochodzącym z ziemi rodzinnej bł. Matki Celiny.
Niech z naszych serc płynie serdeczna modlitwa wdzięczności Bogu za dar bł. Celiny Borzęckiej oraz o odnowienie pragnienia świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Liturgię eucharystyczną ubogaci chór „Śpiewajmy Panu” pod dyrekcją Pana Bernarda Marcińca z Krakowa a włączy się także chór z Białorusi.