Apostołki Zmartwychwstania to stowarzyszenie kobiet świeckich żyjących w duchowej łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zgromadzenie zakonne zostało powołane w Kościele, aby przyczynić się do odrodzenia moralnego społeczeństwa poprzez nauczanie i wychowanie chrześcijańskie. Świeckie członkinie mają realizować te same cele, chwaląc Boga i dając świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym.

Stowarzyszenie, pierwotnie pod nazwą „Siostry Zjednoczone”, powstało przy Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek niemal bezpośrednio po jego założeniu. Według najstarszej reguły dla Sióstr Zjednoczonych, która pochodzi z 1902 r., (…) są to osoby po większej części w świecie żyjące, którym społeczne położenie lub inne przeszkody nie pozwalają związać się ślubami z naszym Zgromadzeniem, lecz które mają ten sam cel, co i ono, i ten sam koniec, pragną być z nami w Bogu, sercem jednym i duszą jedną razem żyć i razem pracować. Obecnie obowiązuje zatwierdzona przez Kościół Reguła dostosowana do wskazań Soboru Watykańskiego II dotyczących roli i zadań katolików świeckich.

Celem Apostołek Zmartwychwstania jest oddawanie życiem i pracą chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Apostołka Zmartwychwstania jest wezwana do głoszenia prawdy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i dał każdemu z nas moc do przezwyciężania własnych słabości, grzechu i zła, abyśmy żyli w łasce dzieci Bożych. Dając swym życiem świadectwo tej prawdzie, Apostołka staje się w swoim otoczeniu znakiem pokoju, nadziei i radości, i przyczynia się do religijno – moralnego odrodzenia społeczeństwa. Apostołki Zmartwychwstania wypełniają obowiązki swojego stanu w rodzinie i społeczeństwie, a także wspomagają Siostry Zmartwychwstanki w ich pracach apostolskich i modlą się w ich intencjach, mając w zamian udział w duchowym dziedzictwie i modlitwie Zgromadzenia.

Apostołką Zmartwychwstania może być każda katoliczka, która ma szczerą intencję rozpoznania i wypełniania Woli Bożej w swym codziennym życiu oraz pragnienie życia duchem Zgromadzenia. Po odbyciu przynajmniej rocznego okresu próbnego kandydatka składa przyrzeczenie. Zobowiązuje ono do życia według Reguły Apostołek Zmartwychwstania, a więc do pogłębiania swojego życia wewnętrznego i dążenia do doskonałości w duchu Zmartwychwstania. Formacji duchowej Apostołek Zmartwychwstania nadają kierunek organizowane przez Zgromadzenie dni skupienia dla Apostołek, comiesięczne spotkania formacyjne oraz rekolekcje nawiązujące do duchowości zmartwychwstańskiej.

Ośrodki Apostołek Zmartwychwstania powstają z reguły przy wspólnotach Sióstr.
Aktualnie spotkania formacyjne na terenie Prowincji Warszawskiej odbywają się w ośrodkach:
– Warszawa – Żoliborz, ul. Krasińskiego 31, 01 – 784 W-wa, tel. (0-22) 663-68-73
– Częstochowa, Al. N.M.P. 58/60, 42 – 200 Częstochowa, tel. (0-34) 324-15-69
– Kęty, ul. Rajska 4, 32 – 650 Kęty, tel. (0-33) 845 34 96
– Koniecpol, ul. Szkolna 13, 42 – 230 Koniecpol, tel. (0-34) 355-12-64
– Mocarzewo, Mocarzewo 13, 09 – 540 Sanniki, tel. (0-24) 277-60-29

Kobiety zainteresowane misją Apostołek Zmartwychwstania czy pragnące wstąpić w ich szeregi, mogą pisać na adres: apostolkicr@gmail.com

KIM JESTEŚMY – APOSTOŁKI O SOBIE
Po szabacie, w pierwszy dzień tygodnia o świcie, Maria Magdalena i druga Maria przyszły zobaczyć grób. Widząc go pustym, przestraszone ale i szczęśliwe odeszły, by oznajmić to Jego uczniom. Po drodze spotkały Jezusa, który im powiedział: „Nie bójcie się, idźcie i powiedzcie moim braciom, żeby szli do Galilei, tam mnie zobaczą”…
To były pierwsze Apostołki Zmartwychwstania, a ich rola od tamtych czasów nie zmieniła się. Te współczesne mają również z radością głosić światu, wszędzie tam, gdzie je Bóg pośle, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje i ciągle na nas czeka. Mają niestrudzenie szukać okazji, by otwarcie mówić o Chrystusie, by wyrażać swoją wierność Chrystusowi i Kościołowi.
Pierwszą Apostołką naszych czasów była pani Gabriela Wrotnowska, zaprzyjaźniona z założycielką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, Matką Celiną Borzęcką. Kiedy powstał pierwszy dom Zgromadzenia na ziemiach polskich, w Kętach, pani Gabriela, już po śmierci męża, na zaproszenie Matki Fundatorki zamieszkała w nim w 1900 r., służąc Siostrom ogromną pomocą i życzliwością. Swoje przyrzeczenia złożyła na ręce Matki Celiny Borzęckiej w 1893 r. zapoczątkowując w ten sposób świecką gałąź Zgromadzenia pod nazwą „Sióstr Zjednoczonych”, przemianowanych po Soborze Watykańskim II na „Apostołki Zmartwychwstania”. Nazwa ta funkcjonuje do dzisiaj, a stowarzyszenie Apostołek Zmartwychwstania ciągle się powiększa i pragnie włączać w swoje szeregi kolejne panie.
Apostołką Zmartwychwstania może zostać katoliczka każdego stanu. Warunkiem przyjęcia jest szczera intencja rozpoznania i wypełniania Woli Bożej w codziennym życiu, oraz głoszenie życiem i pracą Dobrej Nowiny o Jezusie Zmartwychwstałym. Niezależnie więc od wykształcenia i wykonywanej pracy, każda kobieta mająca pragnienie pogłębienia życia wewnętrznego w duchu Zmartwychwstania i chcąca mieć swój udział w rozszerzaniu Królestwa Bożego na ziemi może zostać Apostołką Zmartwychwstania.
Celem Sióstr Zmartwychwstanek jest życie Tajemnicą Paschalną. Jest to również cel życia Apostołek Zmartwychwstania, realizowany w życiu świeckim, w rodzinie, zgodnie z ich możliwościami. Przywilejem bycia Apostołką Zmartwychwstania jest możliwość życia zmartwychwstańskim charyzmatem i duchowością. Poprzez comiesięczne spotkania formacyjne, rekolekcje oraz wzajemną modlitwę Apostołki zacieśniają więzi ze Zgromadzeniem. Uczestniczą w jego łaskach, wspomagają w potrzebach i tworzą wspólną rodzinę obdarzając się wzajemnie miłością, życzliwością i paschalną radością.
Naszym zadaniem na co dzień jest ukazywać światu życie Tajemnicą Paschalną, dawać świadectwo życia chrześcijańskiego w swojej rodzinie, w parafii, we wspólnocie Apostołek oraz wszędzie tam, gdzie Chrystus nas pośle. Mamy być „światłem świata” dla tych, których Bóg stawia na naszej drodze.
Bóg wybrał na Apostołów ludzi prostych, nas wybrał na Apostołki Zmartwychwstania, abyśmy życiem i modlitwą, w swojej słabości i pokorze świadczyły o Jego wielkości. To Chrystus nas wybiera, aby posłużyć się nami w rozszerzaniu swego Królestwa.

Zmartwychwstały Panie,
użyj nas jako Twoje narzędzia w odnowie społeczeństwa,
abyśmy niosły Twoje życie i Twoją miłość wszystkim ludziom
i doprowadziły ich do Twojego Kościoła.