MODLITWA  ZA  RÓŻNE  STANY

 (przygotowana dla Parafii w Kwasówce na Białorusi i przeprowadzona

przed wprowadzeniem relikwii bł. Celiny do kaplicy filialnej w Świsłoczy, 7.12.2008 r.)

1 DZIEŃ: młodość Celiny – modlitwa za dzieci i młodzież

Kościół wciąż ukazuje świętych i błogosławionych, mówiąc w ten sposób, że świętość jest możliwa. Święci są znakiem, że zawsze można naśladować Chrystusa i dawać o Nim świadectwo. Wśród niech jest błogosławiona Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

Celina z Chludzińskich Borzęcka urodziła się 29 października 1833 r. w Antowilu koło Orszy, na dawnych kresach Rzeczypospolitej (obecnie Białoruś). Tutaj przeżywała radosne dzieciństwo. Fundamentem wychowania dzieci w rodzinie Chludzińskich była żywa wiara, miłość Boga i bliźniego oraz miłość Ojczyzny. Celina mając dziesięć lat, przystąpiła do I Komunii św. i wtedy zapragnęła oddać się całkowicie Bogu. Do tej myśli wracała w następnych latach, pytając Boga: Co chcesz, abym uczyniła z życiem moim?

Z tego okresu życia Celiny zachowały się takie zapisy: W dzieciństwie moim zawsze byłam otoczona osobami mi życzliwymi … (…).Tyle pociechy doznałam w życiu moim, kochając tak serdecznie rodzeństwo moje, jedyną siostrę i kochanego brata (…). Kto nie doznał wrażeń w młodości obok starań i pieszczot matki, kto nie uczuł szczęścia wśród rodziny, krewnych i przyjaciół, ten skamieniałe ma serce i nierozwinięte uczucia.

Poznając lata młodości bł. Celiny, módlmy się za dzieci, aby szanowały rodziców i starszych, módlmy się za młodzież, aby z Bożą pomocą rozeznawała swoją przyszłość. Módlmy się za tych, którym trudno dokonać życiowego wyboru – czy to będzie małżeństwo czy poświęcenie Bogu jako kapłan czy siostra zakonna.

Boże, który jesteś Mądrością, powierzamy Ci młodych i prosimy dla nich o umiejętność dokonywania mądrych wyborów. Daj światło Twego Ducha Świętego wszystkim, którzy stają przed trudem wyboru przyszłości. Panie, pomagaj młodym w przezwyciężaniu trudności i lęków, jeżeli powołujesz ich, aby całkowicie poświęcili się Tobie. Oświecaj umysły młodych, by decyzje, jakie podejmują były zgodne z Twoją wolą. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, wrażliwej na natchnienia Ducha Świętego, powierzmy nasze dzieci i młodzież:

Litania do bł. Celiny:

2 DZIEŃ: małżeństwo Celiny z Józefem – modlitwa za małżeństwa i rodziny

Święci wskazują cele, które nas przekraczają, ale nie są ponad nasze siły. Potrzebujemy świętych: wzniosłości ich myśli, odwagi i siły ducha, przykładu nie poddawania się przeciwnościom. Wśród nich jest błogosławiona Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

Rodzice Celiny widzieli jej przyszłość w małżeństwie a ona sama pragnęła oddać swe życie Bogu i wstąpić do klasztoru Sióstr Wizytek w Wilnie. Po modlitwie przed obrazem Maryi Ostrobramskiej i rozeznaniu ze spowiednikiem – Celina wyraziła zgodę na małżeństwo, przyjmując je jako wolę Bożą. 26 listopada 1853 r. w katedrze wileńskiej poślubiła Józefa Borzęckiego. Małżonkowie zamieszkali w rodzinnym majątku Józefa w Obrembszczyźnie. W domu Borzęckich kwitło szczęście oparte na wzajemnej miłości, życzliwości i wyrozumiałości. Siły do codziennej pracy i wierności małżeńskiej czerpali z modlitwy oraz udziału we Mszy św. w kościele parafialnym, bądź w domowej kaplicy, która często gościła Proboszcza z Indury, Ks. Henryka Korsaka.

O życiu małżonków Celiny i Józefa we wzajemnym poszanowaniu i miłości świadczą zachowane do dzisiaj zapisy. Józef Borzęcki pisał do córek o żonie: Kochane córki! Ponieważ zdrowie moje coraz słabsze i niedługo może mnie Bóg pozwoli z wami rozmawiać, nie zamknąłbym oczu spokojnie, żebym wam nie objawił, czym była i jest dla nas najlepsza matka. Celina po śmierci męża napisała: Wszystko odtąd w życiu niczym było w porównaniu z krzyżem, który Bóg mi zesłał; samotność gorzka, brak rady w życiu, opuszczenie, uczucie niedowierzania ludziom, na koniec rozpacz – na przemian miotają duszę moją od chwili, kiedy anioł mój opiekuńczy uleciał, gdy ojca Bóg wam zabrał, moje dzieci drogie.

Poznając dzisiaj życie bł. Celiny w małżeństwie, módlmy się za narzeczonych, aby owocnie wykorzystali czas przygotowania do sakramentu małżeństwa. Módlmy się również za małżonków i wszystkie rodziny naszej parafii:

Wszechmogący Boże, Ty ustanowiłeś małżeństwo, aby kobieta i mężczyzna uświęcali się nawzajem i współpracowali z Tobą w dziele stwarzania. Spraw, by Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich rodzin. Spraw, by młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, by miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od słabości i kryzysów, przez jakie przechodzą rodziny. Boże spraw, aby Kościół  mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, oddanej i wiernej małżonki, powierzmy nasze rodziny:

Litania do bł. Celiny