Nowenna – modlitwa za różne stany

5 DZIEŃ: życie zakonne Celiny – modlitwa za osoby poświęcone Bogu

Przez beatyfikacje i kanonizacje Kościół wyraża wdzięczność Bogu za dar, jakim są jego dzieci, które potrafiły odpowiedzieć na łaskę Bożą. Wśród błogosławionych jest Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką.

Bóg tak przedziwnie prowadził Celinę Borzęcką, że po latach powróciła do młodzieńczego pragnienia życia zakonnego. Po śmierci męża wyjechała z córkami do Rzymu i tam rozeznała wolę Bożą odnośnie dalszego życia. Po okresie przygotowania duchowego, jako 58-letnia kobieta – stała się Założycielką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Zgromadzenie to powstało w Rzymie 6 stycznia 1891 r.

Z tego okresu życia Celiny Borzęckiej zachowały się takie zapisy: Mój Boże, któż śmiał wątpić o Twojej miłości? I nie mam się oddać na ślepo Tobie i tylko prosić i czekać Twej godziny, a być posłuszną Twemu wołaniu, Twej woli? (…) Czuję często, jakbym była ofiarą na zapoczątkowanie tego dzieła; czasami nie mam sił, aby to przyjąć, ale w chwilach łaski jestem szczęśliwa, że Bóg mnie wybrał.

Rozważając ostatni etap życia Celiny Borzęckiej, jakim było oddanie się Bogu w życiu zakonnym, módlmy się za wszystkie osoby poświęcone Bogu.

Boże, Twej łaskawości powierzamy wszystkie osoby, które Tobie poświęcimy swe życie. Utwierdzaj w swojej miłości siostry zakonne, które podejmują posługę wychowawczą dzieci i młodzieży, które opiekują się chorymi i starszymi czy prowadzą różne dzieła apostolskie. Wspieraj posługę braci zakonnych i umacniaj wszystkie osoby zakonne, których szczególną misją jest modlitwa. Boże, wzbudzaj swą łaską nowe powołania zakonne, by nie brakowało tych, którzy swoją modlitwą i posługą apostolską pomnażają dobro Kościoła na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, która jest Matką Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek polecamy jej duchowe córki oraz wszystkie osoby Bogu poświęcone.

Litania do bł. Celiny.

 

6 DZIEŃ: zawierzenie Bogu w życiu bł. Celiny Borzęckiej

Opatrzność Boża ciągle obdarowuje nas ludźmi, którzy naśladując Chrystusa odeszli do Pana w opinii świętości. Wielu z nich Kościół daje nam jako wzór poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy. Pragniemy poznać jedną z tych osób – błogosławioną Celinę Borzęcką i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

Rysem charakterystycznym w życiu Celiny Borzęckiej było zawierzenie Bogu i ukochanie woli Bożej. Czytając jej listy zarówno do Sióstr Zmartwychwstanek jak i do rodziny, znajdujemy w nich zdania o zawierzeniu Bogu. Te zdania są jak prawdziwe perły pośród zapisów dotyczących zwyczajnych spraw. Świadczą one o tym, jak bardzo Celina starała się przeżywać swą codzienność z Bogiem, wszystko odnosić do Boga.

Oto niektóre zdania z różnych listów: Trzeba wierzyć, że tu [w kłopotach], jak zawsze Bóg zadecyduje i przyjdzie nam z pomocą. (…) Proszę Boga o wiarę w to, czego Bóg chce, aż po niezrozumiałe cierpienie, które mi daje w tej chwili. (…) Cała mądrość w życiu to cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą w każdej chwili, to jest ukochać cierpienie i to, co dzisiaj znieść trzeba. (…) Wszystko jest możliwe, jeżeli zechce Bóg. (…) Gdybym nie zwracała w każdej chwili oczu ku niebu, obawiałabym się wszystkiego. (…) Ja tylko na Boga rachuję i pewna jestem, że czynimy Jego wolę ..(…) Sama nie wiem co robić, Bóg pokaże. (…) Jakże się modlić bez końca trzeba (…), aby krok każdy w życiu piętno Bożej woli nam wskazywał!

Rozważając dziś „mądrość zawierzenia” Bogu w życiu bł. Celiny Borzęckiej, módlmy się za nas samych:

Boże, Twoja Opatrzność nie zna granic. Bądź uwielbiony za wszystkie dobrodziejstwa Twojej bezinteresownej miłości dla każdego z nas. Ty wiesz, co dla nas jest najlepsze a jednocześnie znasz nasze serca, którym trudno zawierzyć Twojej Opatrzności. Prosimy więc, wspieraj nas swoją łaską, byśmy wciąż na nowo uczyli się powierzać Tobie całą naszą codzienność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, uczącej zawierzenia Bogu w każdej sytuacji, polecamy tych, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności i którym brak jest nadziei.

Litania do bł. Celiny: