Nowenna – modlitwa za różne stany

7 DZIEŃ: szacunek Matki Celiny dla kapłanów – modlitwa za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie

Poprzez kult świętych Kościół oddaje najwyższą cześć Bogu, który jest przedziwny w swoich świętych. Wśród nich jest błogosławiona Celina Borzęcka. Pragniemy poznać jej życie i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

Celina Borzęcka wychowała się w rodzinie, która otaczała szacunkiem kapłanów i ceniła ich posłannictwo. Jako dziesięcioletnia dziewczynka z wiarą przystąpiła do spowiedzi i I Komunii św., a później często korzystała z posługi sakramentalnej kapłanów. Spowiednik pomógł jej zobaczyć w woli rodziców – wolę Bożą odnośnie zamążpójścia. Także później kapłan pomógł jej odczytać plany Boże dotyczące realizacji powołania zakonnego i misji założenia żeńskiej rodziny zakonnej.

Celina Borzęcka dzieli się z nami mądrością, że na drodze życia potrzebujemy kapłanów, szafarzy sakramentów św. i przewodników duchowych. Swoją wdzięczność dla kapłana zapisała w następujących słowach: policzę do najlepszych wspomnień (…) bywanie codzienne na Mszy św., (…),  a nade wszystko osobiście dla mnie spowiedzi i nauki, które czerpałam przy zastępcy Chrystusa Pana, Ojca Piotra Semenenki, mego spowiednika. Niech będą dzięki Panu Bogu, że mnie do niego przyprowadził. Założonemu przez siebie Zgromadzeniu Zmartwychwstanek przekazała swój nadprzyrodzony stosunek do kapłanów i władzy w Kościele. Uczyła córki duchowe wdzięczności wobec kapłanów z bratniego Zgromadzenia Zmartwychwstańców, wypowiadając na przykład takie słowa: Dla mnie Zgromadzenie Ojców jest droższe, bo tam jest źródło.

W czwartek jako dzień szczególnej modlitwy za kapłanów, pragniemy modlić się w tej intencji:

Chwalimy Cię Boże i dzięki Ci składamy za sakrament kapłaństwa i za kapłanów, których powołałeś do uczestniczenia w jedynym kapłaństwie Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Umacniaj ich swoją łaską, by każdego dnia odnawiali w sobie dar Boży, byli dobrymi pasterzami Ludu Bożego i kapłanami według Twego Serca. Naucz nas wszystkich cenić wielkość i piękno kapłaństwa, które ostatecznie jest „darem i tajemnicą”. Boże spraw, aby przykład życia kapłanów stawał się dla wielu młodych inspiracją, by także oni poszli za Tobą i by ofiarowali swoje życie, znajdując w ten sposób prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej polecamy wszystkich kapłanów, zwłaszcza tych, z których posługi duszpasterskiej korzystamy. Prosimy też za jej przyczyną o nowe, gorliwe powołania do służby Bożej.

Litania do bł. Celiny:

 

8 DZIEŃ: umiłowanie krzyża w życiu Matki Celiny

Świat nie może żyć bez świętych. Święci swoim życiem ukazują wizję, która pozwala innym podnosić się z upadków, pokonywać trudności, rozpalać entuzjazmem siebie i innych. Pragniemy poznać jedną z tych osób – błogosławioną Celinę Borzęcką i prosić, by była naszą orędowniczką u Boga.

Życie Celiny Borzęckiej znaczone było krzyżem, który przyjmowała z poddaniem się woli Bożej. Mężnie przeżywała cierpienia związane ze śmiercią dwojga maleńkich dzieci, śmierć męża aż po odejście do wieczności 43-letniej córki Jadwigi, z którą założyła Zgromadzenie Zmartwychwstanek. Bóg również nie oszczędził jej cierpień związanych z zaistnieniem nowej rodziny zakonnej. Pozostawiła wzór życia paschalnym powołaniem. Jest to przyjęcie i wypełnianie w życiu prawdy, że podobnie jak Chrystus, który cierpiał, aby wejść do chwały, także my – jeżeli chcemy z Nim zmartwychwstać – musimy naśladować Go, podejmując wciąż na nowo swój codzienny krzyż.

Celina Borzęcka z głębi swego doświadczenia duchowego zapisała: Nie ma rzeczy, której by dusza z miłości do Pana Jezusa nie wytrzymała.(…)  Pragnę krzyż miłośnie objąć, ukochać w każdej chwili, co Bóg daje.(…) Tylko łaską Bożą się trzymam, (…) to cała moja nadzieja, bo krzyż przecież jest odkupieniem, a my dopełniamy męki Chrystusa Pana. (…) Bogu za wszystko dziękuję i za straszny krzyż. Niech go dźwigam, oby tylko Zgromadzenie uświęciło się i doskonaliło.

Wpatrując się w przykład bł. Celiny Borzęckiej, której Bóg udzielił łaski umiłowania tajemnicy Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, módlmy się za nas samych:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty zesłałeś na świat swojego Syna, aby swoją Męką zwyciężył grzech i śmierć, a Zmartwychwstaniem przywrócił nam życie i radość. Dziękujemy Ci za to, że wzywasz nas i umacniasz swą łaską na drodze pełnienia Twojej świętej woli. Spraw, abyśmy idąc wiernie za krzyżem Twojego Syna, stali się uczestnikami Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wstawiennictwu bł. Celiny Borzęckiej, która szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały polecamy wszystkich cierpiących na duchu i na ciele.

Litania do bł. Celiny.